Школа

Наша школа на Facebook-u


Претрага
Анкета

Тест питање?

Одговор 1
Одговор 2
Одговор 3


Резултати

Календар

Септембар 2020
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930


Банери

Администрација


Организација рада

Основна школа "Кадињача" у Лозници ради у две смене и то: прва смена почиње са наставом у 8:00 часова и сачињавају је ученици непарних разреда у матичној школи, а у издвојеном одељењу ученици од првог до четвртог разреда. Друга смена почиње са радом у 13:30 часова и сачињавају је ученици парних разреда у матичној школи, а у издвојеном одељењу ученици старијих разреда.Смене се мењају месечно, јер се тако може најбоље организовати васпитно-образовни и други облици рада и због наставника који раде у другим школама. Такође, овакав систем распореда дневног рада примењује се и због тога што је школски намештај прилагођен узрасту ученика.


Основно образовање и васпитање траје осам година и остварује се у два образовна циклуса.

Први циклус образовања  и васпитања траје од првог до четвртог разреда. За ученике у првом циклусу организује се разредна настава као и предметна настава за изборне предмете у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. Норма за учитеље од првог до четвртог разреда износи 24 сата непосредног рада са ученицима. Осталим активностима ће бити задужени  до 40-часовне радне недеље.У току једне недеље ученик може да буде максимално оптерећен са 25 часова. Годишњи фонд часова за ученике првог разреда износи 684 часова, а за ученике другог, трећег и четвртог разреда 720 часова.Изборни предмети који су обавезни одлуком Министарства просвете и спорта верска настава и грађанско васпитање заступљени су са једним часом недељно (36 часова годишње).
 
У току школске године биће реализоване слободне активности, час одељенског старешине и допунска настава а за ученике четвртог разреда и додатна настава у складу са посебним планом и програмом и школским програмом.
Школа ће за ученике четвртог разреда организовати часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.Часови предеметне наставе планирају се на основу наставног програма за четврти разред, у сарадњи учитеља и наставника предметне наставе.Часове предметне наставе за ученике четвртог разреда реализују сви наставници предметне наставе по два пута у току школске године,односно једанпут у току полугодишта.

Други циклус образовања и васпитања траје  од петог до осмог разреда. За ученике у другом циклусу организује се  предметна настава у складу са наставним планом и програмом и школским програмом. У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, наставник изводи наставу 20 часова и 4 часа других облика непосредног образовно-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и други облици рада). Осталим активностима ће бити задужени  до 40-часовне радне недеље.Ученик петог разреда има 23, ученик шестог разреда 24 а ученик седмог и осмог разреда 26 часова недељно. Наведени број часова увећава се са максимално пет часова изборних наставних предмета. Годишњи фонд часова за ученике петог разреда износи 1008 часова, за ученике шестог разреда 1044, за ученике седмог разреда 1116 часова а за ученике осмог разреда 1054 часова. 

У току школске године биће реализоване слободне активности, час одељенског старешине, допунска и додатна настава у складу са посебним планом и програмом и школским програмом.


На темељима традиције, остварених резултата и успеха ученика и наставника који су радили са њима школа гради савремену оријентацију, руководећи се принципима модернизације наставе, подстицања личног развоја ученика, наставника, родитеља и њиховог активног учешћа у раду школе. Школа тежи да однегује амбијент у коме ће се ученици правилно развијати, добро осећати и квалитетно учити.
 
 

 Укупан број ученика,одељења и ученика по одељењима
 
Основну школу "Кадињача" похађа 882 ученика распоређених  у 37 одељења (32 одељења разредне и предметне наставе и 2 специјална одељења). У редовној настави има 873 ученика, у специјалним одељењима 9ученика. У разредној настави има 457ученика (матична школа:348, издвојено одељење:106), а у предметној настави 425 ученика (матична школа:323, издвојено одељење:96).
 
У школи раде два одељења за образовање и васпитање ученика са посебним потребама. Настава се изводи у комбинацијама и то  2,3 и 4 разред и 5,6 и 7 разред. Укупан број ученика у специјалним одељењима је 9.
 
 
У следећој табели приказан је број ученика, одељења иученика по одељењима у матичној школи и издвојеном одељењу:       
 
ШКОЛА ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ УЧЕНИКА
МАТИЧНА ШКОЛА I1 28 V1 30
I2 28 V2 30
I3 28 V3 30
II1 30 VI1 25
II2 30 VI2 27
II3 30 VI3 26
III1 31 VII1 22
III2 31 VII2 25
III3 30 VII3 23
IV1 26 VII4 23
IV2 25 VIII1 24
IV3 26 VIII2 26
      VIII3 23
ИЗДВОЈЕНО
ОДЕЉЕЊЕ
 
I4 20 V4 16
II4 27 V5 16
III4 18 VI4 22
IV4 19 VII4 18
- - VII5 17
      VIII4 25
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
 
I разред- 1 уч. 4 - -
II разред -1уч.
IVразред -2уч.
V разр. -2уч. 5 - -
VIразред -1уч.
VII разред-1уч
VIII разрд-1
 
УКУПНО
МАТИЧНА ШКОЛА
ОДЕЉЕЊА 25 УЧЕНИКА 677
УКУПНО
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
 
ОДЕЉЕЊА
10  
УЧЕНИКА
198
УКУПНО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
 
ОДЕЉЕЊА
2  
УЧЕНИКА
9
СВЕГА ОДЕЉЕЊА 37 УЧЕНИКА 884
           
 Преглед структуре запослених
 


Основна школа "Кадињача" има стручан и квалитетан наставни и ваннаставни кадар, мотивисан и отворен за спровођење иновативних метода у образовно-васпитном процесу. Запослени су укључени у разноврсне облике стручног усавршавања и редовно похађају акредитоване семинаре које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Протеклих година уведен је портфолио за наставнике. Портфолио за наставнике, стручне сараднике и директора школе  конципиран је тако да обухвата период од четири године и садржи све битне аспекте рада. Садржај портфолиа чине следеће области: радна биографија, ангажованост у наставним и ваннаставнм активностима, рад у тимовима, стручним већима и стручним активима, стручно усавршавање, годишњи лични план професионалног развоја, самопроцена образовно-васпитног рада, спољашња процена.
 
У следећим табелама приказана је структура запослених у школи:

Управа школе:
Директор Нада Остојић
Помоћник директора Милена Радовановић

Стручни сардници:
Педагог Татјана Стојковић
Психолог Милица Васић
Библиотекари Зорица Јовановић
 
Административно - финансијско особље:
Секретар Светлана Стевановић
Рачуновођа Гордана Давидовић
Благајник Љиљана Тодић
 
Помоћно - техничко особље:
Домар Миладин Петровић,Драгорад Тодић
Ложач Драган Васиљевић
Кувар,сервирка Милена Грк, Јорданка Миловановић
Помоћно особље
 
 
 
 
Наташа Максимовић
Нада Алексић
Верица Панић
Драгица Стошић
Живка Спремић
Радмила Терзић
Бранка Васић
Светлана Мићановић
Славица Алексић
Радица Марковић
Милена Јовановић

НАСТАВНИЦИ:
Разредна настава:
I
разред
Весна Рељић
Весна Пантелић
Мирјана Мартиновић
Живка Виторовић
II
разред
Весна Марковић
Катарина Максимовић
Даница Драгићевић
Јасмина Николић
III
разред
Слободан Вујановић
Сања Стакић
Драган Бартула
Драгана Петровић
IV
разред
Татјана Роксандић-Јанковић
Мара Петровић
Наташа Тадић
Милена Ристановић
Продужени
боравак
Драгица Петровић
Данка Максимовић
Светлана Николић
Одељење за децу са посебним потребама Јована Томић
Бојана Пуцаревић
 
Предметна  настава:
Српски језик Јасна Ђукановић
Нада Рашић
Милена Радовановић
Марија Стефановић
Драгана Кулић, Вања Лукић
Енглески језик Татјана Никодиновић
Олга Ћорилић
Светлана Бошковић,Јована Лазић
Немачки
језик
Артемида Недић
Јелена Чукарић
Ликовна
култура
Спасоје Мијановић
Гордана Станковић, Душица Аћимовић
Музичка кул. Даница Кокановић
Михаило Цогољевић
Историја Бранислав Гавриловић
Татјана Пауновић, Биљана Марковић 
Географија Слободан Тошић
Драгица Чабаркапа
Математика Ивана Стефановић
Вера Петровић
Милан Јекић
Драго Катић, Ивана Љубинковић
Физика Селимир Лазић
Зоран Митрић, Мирољуб Станојевић
Хемија Милка Шовић
Биологија Милена Крстић
Зорица Полић
Техничко и инф.обр. Жељко Николић
Драго Катић
Физичко васпитање Боривоје Филиповић
Здравко Радосављевић
Душан Драгосавац
Информатика Љубомир Нишевић
Мирјана Суботић
Веронаука- грађанско васпитање Александар Крстић, Весна Панић, Драгана Кулић